تصاویر بوفه مدرسه

باسمه تعالی

بوفه دبیرستان لاجوردی امسال در اجاره جناب آقای حاج محمد زرگر از همکاران بازنشسته همین مدرسه می باشد .

شمارا به دیدن تصاویر بوفه و متصدی آن دعوت می نماییم .

[…]